2012/Jun/15

ไตรลักษณ์ ลักษณะ 3 ประการ แห่งสังขารธรรมทั้งหลาย

       1. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
       2. ทุกขตา ความเป็นทุกข์
       3. อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน


       สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา     สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยง
       สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา      สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์
       สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา       ธรรมคือสังขตธรรมและอสังขตธรรม หรือสังขารและวิสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตน

Comment

Comment:

Tweet